JAARVERSLAG
2016

Lees verder
Oerol, Foto Saris & den Engelsman

Kunst & Cultuur
Jongeren & Maatschappij

Lees verder
Holland Festival, Foto Christophe Raynaud de Lage

Actueel &
maatschappelijk betrokken

Lees verder
Guerrilla, Foto Ben van Duin

Doelgroepen
informeren

Lees verder
Hide & Seek, Maarten Baas

Betrokken &
slagvaardig team

Lees verder
Cadance

Colofon

Lees verder
Sluit
Home
Home
Bestuurs-verslag
inleiding

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij met als doel de Nederlandse samenleving te verrijken. Fonds 21 is een zelfstandige stichting gevestigd te Utrecht, die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL, eveneens een onafhankelijke stichting. Reflecterend op 2016 zijn we als bestuur van Fonds 21 trots op de bereikte resultaten. Het fonds heeft wederom een groot aantal belangrijke en interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren, mogelijk gemaakt. 2016 was het derde jaar waarin het nieuwe beleid van het fonds van kracht was. Als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL in februari 2013 werd het donatiebudget in 2014 teruggebracht van €14 miljoen naar €10 miljoen per jaar.

Scapino Ballet - Pablo

Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij

Het profiel van het fonds is gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, gericht op een breed en nieuw publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de drijfveer voor de ondersteuning van projecten binnen Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt projecten van professionele kunst- en cultuurorganisaties in de verschillende kunstdisciplines. Vastgesteld is dat €7,5 miljoen van het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij ligt de focus op de thema´s ondernemen, geletterdheid/mediawijsheid en financiële educatie, vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Hiervoor is €2,5 miljoen beschikbaar. Ook projecten waarin jongeren door middel van het inzetten van cultuur hun zelfredzaamheid kunnen versterken, komen in aanmerking voor ondersteuning. De ondergrens van een projectaanvraag is gesteld op €10.000. Sinds de invoering van de nieuwe naam en het nieuwe logo in het laatste kwartaal van 2014, is Fonds 21 goed ingeburgerd bij de stakeholders.

 

 

256 projecten ondersteund

In 2016 heeft het fonds het beschikbare budget van €10 miljoen toegekend. Er werden 799 aanvragen ingediend, waarvan 122 aanvragen direct werden afgewezen omdat deze niet voldeden aan de algemene voorwaarden. De aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform de algemene voorwaarden en criteria, hetgeen leidde tot 256 toekenningen. Deze 256 projecten werden door Fonds 21 met in totaal €9.997.112 ondersteund. Ten opzichte van 2015 nam het aantal aanvragen af met 22%.

 

Het gemiddelde bedrag van een toekenning was €39.051, dat is een stijging ten opzichte van 2015 toen het gemiddelde bedrag van toekenning €29.417 bedroeg. Fonds 21 maakt het beleid kenbaar via de website, nieuwsbrieven en social media. In het voorjaar 2016 werd de nieuwe website gelanceerd. Het fonds heeft continue aandacht voor heldere communicatie over het beleid. Ondanks de communicatie inspanning over het inhoudelijk beleid, heeft deze  niet voldoende geleid tot een afname van het aantal niet passende aanvragen: 64% van de behandelde aanvragen moest worden afgewezen, een daling van 2% ten opzichte van 2015. 81% van het jaarbudget is uitgekeerd aan projecten voor Kunst & Cultuur. Projecten binnen Jongeren & Maatschappij ontvingen 19% van het budget.

 

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan 256 projecten kan Fonds 21 een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd constateren we dat in de kunst- en cultuursector nog veel instellingen in nood zijn door de bezuinigingen van enkele jaren geleden. Nieuwe initiatieven komen soms moeilijk van de grond. Door de druk op de instellingen is er weinig ruimte voor vernieuwing. Soms ontbreekt zelfs de tijd voor het doen van een aanvraag bij een fonds. Een belangrijk pijnpunt is de druk op honoraria van kunstenaars en uitvoerenden. Bij gebrek aan voldoende financiële dekking, worden uitvoerenden en kunstenaars niet of te weinig betaald voor hun inspanningen. Een volstrekt ongewenste situatie, die moet worden erkend en opgelost.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij heeft Fonds 21 in 2015 samen met Instituut Gak het initiatief genomen om middels een programmaregeling bij te dragen aan de verandering van de beeldvorming van kwetsbare jongeren bij werkgevers. Deze regeling, gericht op scholen en zorginstellingen, is in 2016 uitgerold. 

Rooster van aftreden bestuur

Het bestuur van Fonds 21 onderschrijft de Governance Code Cultuur en is lid van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2016 inzicht gekregen in de ontvangen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2016 vergaderde het bestuur vier keer: op 9 maart, 22 juni, 22 september en 12 december. Bij alle vergaderingen was Marie Hélène Cornips, algemeen directeur, aanwezig. In 2016 werd naast het reguliere toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

 • Project- en managementrapportages
 • Jaarrekening 2015 en bijbehorende accountantscontrole
 • Jaarverslag 2015
 • Begroting 2017
 • Herbenoeming voorzitter en vicevoorzitter
 • Keuze nieuwe accountant
 • Impactmeting en evaluatie
 • Evaluatie nieuw beleid sinds 1 januari 2014
 • Voortgang programmaregeling Bazen Verbazen
 • Analyse van de ontwikkeling aanvragen Jongeren & Maatschappij
 • Analyse aanvragen Podiumkunsten 2015 – 1ste helft 2016
 • Analyse festivals Film, mediakunst en digitale cultuur
 • Communicatieplan
 • Aanvraag Blikopeners, Stedelijk Museum Amsterdam
 • Aanvraag Holland Festival 2017 – 2019
 • Aanvraag Worldskills, The Finals
 • Aanvraag Vincent Verbindt, Van Gogh Museum, Amsterdam

 

De jaarrekening over 2015 is door accountantskantoor Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

In maart 2016 hebben voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het functieprofiel van de algemeen directeur is hierbij uitgangspunt. Het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de algemeen directeur. In december 2016 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd.

Commissies toewijzing

In de commissie toewijzing Kunst & Cultuur worden projectaanvragen behandeld met een aangevraagd bedrag boven €40.000. In de commissie Jongeren & Maatschappij worden projecten behandeld met een aangevraagd bedrag boven €25.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf €250.000.

 

Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur

 • Marente Bloemheuvel
 • Marie Hélène Cornips
 • Boris van der Ham
 • Bert Janmaat


Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij

 • Marie Hélène Cornips
 • Frits Spangenberg
 • Kamran Ullah
Organisatie

Per 1 maart 2016 werd de vacature adviseur Jongeren & Maatschappij ingevuld. In 2016 werd de organisatie per 1 mei uitgebreid met een adviseur Kunst & Cultuur en per 1 juni met een interne communicatiemedewerker.

Verwachting 2017

Met enthousiasme gaat Fonds 21 een nieuw jaar tegemoet. Het fonds wil de beleidsdoelstellingen en criteria beter uitdragen waardoor verwacht mag worden dat meer passende aanvragen worden ingediend. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De aandacht zal uitgaan naar de evaluatie van ondersteunde projecten. Onderzocht zal worden of de impact van gehonoreerde projecten beter gemeten kan worden. Het fonds wil onderzoeken of mogelijk is te achterhalen welke publieksgroepen precies bediend worden door de ondersteunde projecten. Streven is een breed, divers en nieuw, maar ook passend publiek te bereiken door een keur aan kwalitatief goede projecten te ondersteunen. Daarbij is ook aandacht voor een cultureel divers publiek. Ook in 2017 hopen we wederom talrijke projecten te ondersteunen met €10 miljoen die door Stichting Beheer SNS REAAL is toegezegd voor 2017.  De totale bureaukosten zijn geraamd op €1,4 miljoen.

Risicomanagement & Governance
Dr. Miracle's Last Illusion, Foto Morten de Boer

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de manager financiën & bedrijfsvoering. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement.

 

Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend. De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde belangrijke personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheren worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.

 

Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico, is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeel- en besluitvorming is vastgelegd in beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in het IT-systeem. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. Zeker ingeval van meerjarige toekenningen kan door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico worden beperkt.

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL. Indien door Stichting Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen.

 

Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie posten:

 • Resultaatsuppletie Stichting Beheer SNS REAAL
 • Besteed aan de doelstelling (toekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)
 • Bureaukosten

 

Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL vindt plaats conform de statuten.

 

Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Toekenningen vinden plaats conform de begroting. Vrijval van eerder toegezegde bedragen kunnen in principe worden herbesteed in hetzelfde jaar. Volgens procedure worden projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening, gerappelleerd.

 

Toekomstinformatie, belangrijkste variabelen in de begroting

 

Toekenningen

Fonds 21 is voor zijn budget toekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten in plaats van eenzijdige afhankelijkheid van het fonds.

 

Bureaukosten

Ook in 2016 is scherp gelet op de bureaukosten. Deze bedroegen 12% van de totale lasten. Directie en bestuur vinden dat een sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht.

 

Circa 60% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huurverplichtingen en leaseverplichtingen. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. 40% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren, maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van calamiteiten zorgt het fonds voor tijdige en juiste informatie en communiceert het actief.

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake klanten en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. In 2016 zijn er geen incidenten geweest op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving.

 


Dankwoord

Als bestuur van Fonds 21 willen we iedereen bedanken die in 2016  heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We bedanken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We bedanken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We bedanken de medewerkers van het bureau en de directeur voor hun grote inzet en enthousiasme.

 

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 15 maart 2017

Relevante (neven-)functies

Per 31 december 2016

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Jurist/Arbiter

Lid Geschillencommissie DSB

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Lid Raad van Commissarissen CED Holding

Vicevoorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting  Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Voorzitter Raad van Toezicht Oerol festival, Terschelling

Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

Voorzitter Bestuur Kunsten Israël

Lid Raad van Toezicht Stichting Jeroen Bosch 500

Voorzitter Bestuur STG (Stichting Groepstelevisie)

Voorzitter Bestuur SGN (Stichting Gesloten Netwerken)

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vicevoorzitter

Vice President External Relations Integrated Gas & New Energies Shell International

Voorzitter THP The Hague Process on Refugees and Migration

Lid Raad van Commissarissen Unilever

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Lid Raad van Toezicht Algemeen Pensioenfonds STAP

Lid Raad van Commissarissen Blue Sky Group

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn
Niet uitvoerend lid van het Bestuur Chesnara BV
Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL
Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

 

 

 

2016 in het kort
Resultaten

In 2016 heeft Fonds 21 met 256 toekenningen een breed scala aan projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan deze projecten heeft het fonds €9,99 miljoen besteed. Het aantal aanvragen dat we in 2016 hebben ontvangen is 799, een afname van 227 ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddeld toegekend donatiebedrag steeg van €29.417 in 2015 naar €39.051 in 2016.

Aantal ontvangen aanvragen

Verdeling toegekend bedrag per pijler

Fonds 21 in het kort
Missie

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Ook hebben we oog voor experiment en vernieuwing.

 

Naast financier, zijn wij een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen hebben we aandacht voor actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren.

November Music
Doelstellingen

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. In ons kunst- en cultuurbeleid vormt het Nederlandse publiek daarbij de rode draad. We vinden het belangrijk dat de door het fonds ondersteunde projecten kwalitatief sterk zijn. Met de ondersteunde projecten binnen Jongeren & Maatschappij willen we de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren vergroten. Met een donatiebudget van €10 miljoen, dat beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL, ondersteunt het fonds projecten van professionele kunstinstellingen en organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Fonds 21 richt zich hierbij op de generatie van de 21e eeuw.

 

Meer dan alleen donateur is Fonds 21 een partner gericht op samenwerking met partijen, om samen de gestelde doelen te bereiken.

Onze doelgroepen

Aanvragers van een financiële bijdrage zijn de belangrijkste doelgroep van het fonds. Dat zijn professionele kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties die zijn gericht op onze themagebieden voor jongeren. Naast de aanvragers richten wij ons in de communicatie ook op beleidsbepalers, collega-fondsen, sector instituten en het publiek. Wij willen graag het Nederlands publiek kennis laten nemen van de projecten die we steunen.

Toekenningen-beleid
Inleiding

Voor projecten binnen Kunst & Cultuur is 75% van ons donatiebudget gereserveerd. De overige 25% is bestemd voor Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen gedurende het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning indienen. Aanvragen worden uiterlijk binnen vier maanden behandeld.

 

Met regelmaat initieert Fonds 21 programmaregelingen, die naast financiële steun ook gericht zijn op het stimuleren van een sector of thema. Van de door ons ondersteunde projecten verwachten we dat de aanvragers onze bijdrage verantwoord en in lijn met de afspraken besteden. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform het ingediende projectplan is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is en als er sprake is van grote afwijkingen, kunnen we de donatie aanpassen of intrekken. In 2017 zullen we de eisen aan inhoudelijke evaluaties verder uitwerken zodat we meer inzicht krijgen in de effecten van de beoogde resultaten.

 

Het hoge aantal verzoeken om een financiële bijdrage leidt tot een groot aantal afwijzingen. In 2016 was het 64%, een lichte daling ten opzichte van 2015, een daling die we verder willen doorzetten naar 50%. Sinds 2015 probeert het fonds de selectie aan de poort te versterken, door minder passende aanvragen te ontmoedigen als deze in de vorm van een vooraanvraag worden ingediend. In 2016 werd de informatie op onze website verder aangepast en werd de digitale vragenlijst voor het indienen van een aanvraag uitgebreid. Zo probeert het fonds de belasting voor administratie en adviseurs terug te brengen. In het aantal aanvragen zien we het laatste jaar een daling van 1026 in 2015 naar 799 in 2016.

Spreiding

Met 256 toekenningen hebben we in 2016 een breed scala aan projecten

ondersteund, verspreid over Nederland en het Caribisch deel van het

Koninkrijk. Het aantal toegekende projecten en het toegekende bedrag per

provincie worden weergegeven in onderstaande kaart. Rechts van de landkaart

staan het aantal landelijk toegekende projecten en toegekende bedragen

vermeld. Onder landelijk rekenen we projecten die publiek bereiken uit het hele

land of plaatsvinden in meer dan twee provincies.


Totaal
256 Projecten
9.997.112


Kunst & Cultuur
219 projecten (€ 8.143.555)
Jongeren & Maatschappij
37 projecten (€ 1.853.557)


Kunst & Cultuur
(€ )

Jongeren & Maatschappij
(€ )

Landelijk
91 Projecten
3.254.192


Kunst & Cultuur
69 projecten (€ 1.771.500)

Jongeren & Maatschappij
22 projecten (€ 1.482.692)
Kunst & Cultuur
Summer Dance Forever

Fonds 21 steunt initiatieven van professionele kunstinstellingen die een groot of juist een ander, nieuw publiek willen bereiken. In 2016 hebben we in de pijler Kunst & Cultuur 219 projecten toegekend. Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, gericht op een passend en nieuw publiek, is een belangrijke drijfveer voor het fonds. We hebben ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor een kleiner en/of nieuw publiek en staan zeker ook open voor educatieprojecten. We ondersteunen een breed scala aan (interdisciplinaire) projecten op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, fotografie, nieuwe media en andere disciplines. Ook festivals, publicaties en mediaproducties kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Verdeling toekenningen Kunst & Cultuur

Podiumkunsten 3.834.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving 1.555.000
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 1.368.940
Kunst- & Cultuureducatie 1.247.115
Literaire Kunsten 138.000

Totaal

8.143.555

Festivals

In 2016 heeft Fonds 21 86 festivals ondersteund in de verschillende disciplines met een donatiebedrag van €4.074.940. Van deze 86 festivals zijn vijftig ondersteund binnen Podiumkunsten met een totaalbedrag van €2.890.500. Een aantal festivals binnen dit aandachtsgebied is ondersteund met een meerjarige toekenning, zoals Oude Muziek, Holland Festival en Oerol.

 

Verdeling toegekend bedrag voor festivals naar discipline:
Podiumkunsten 2.890.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving 170.000
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 901.440
Literaire Kunsten 113.000

Totaal

4.074.940

Podiumkunsten

 

Van oudsher wordt Fonds 21 goed gevonden door aanvragers binnen de podiumkunsten. Van de 219 toekenningen die Fonds 21 in 2016 deed in de pijler Kunst & Cultuur waren 103 projecten binnen de podiumkunsten. 47% van het donatiebedrag in de pijler Kunst & Cultuur is toegekend aan projecten binnen dit aandachtsgebied. De verdeling in het aantal toegekende projecten is ongeveer 50/50 tussen festivals en voorstellingen en concerten. In budget is er aan festivals €2.890.500 toegekend en aan voorstellingen, concerten en een educatief project €944.000. Binnen Podiumkunsten is aandacht voor verschillende disciplines met ruimte voor projecten van klassieke tot hedendaagse muziek, theater, muziektheater, dans en projecten die verschillende disciplines combineren.

 

Verdeling aantal toegekende projecten Podiumkunsten naar verschijningsvorm:
Festivals 50
Educatieproject 1
Voorstellingen/concerten 52

Totaal

103

Jongere carrières

Fonds 21 heeft een voorkeur voor het ondersteunen van projecten van jongere carrières; makers die al een aantal producties op hun naam hebben staan en bekend zijn bij pers en publiek. De keuze voor het ondersteunen van projecten van jongere carrières is ingegeven door de beperking van het budget en door het feit dat het niet mogelijk is de brede onderlaag van startende makers te ondersteunen. Jongere makers die juist dat zetje nodig hebben naar een groter podium, een ingewikkelder productie of een ander publiek, kunnen indien de projecten voldoen aan de criteria van artistieke kwaliteit, aanspraak maken op ondersteuning door ons fonds.

 

Spreiding

45 Projecten, dat is 44% van de 103 toekenningen, hebben een landelijk bereik. Daaronder vallen zes festivals, 38 voorstellingen en concerten en één educatieproject. De overige ondersteunde projecten Podiumkunsten zijn over (bijna) alle provincies gespreid. Wanneer een project te zien is in meerdere provincies spreken we van een landelijk bereik.

 

Verdeling toegekend bedrag Podiumkunsten naar provincie:

Groningen 95.000
Friesland 247.000
Noord-Holland 1.533.500
Flevoland 10.000
Gelderland 40.000
Utrecht 510.000
Zuid-Holland 295.000
Zeeland 40.000
Noord-Brabant 205.000
Limburg 10.000
Landelijk 849.000

Totaal

3.834.500

Publiek

Fonds 21 bereikt graag met de ondersteunde projecten een breed en bij het project passend publiek. Zo is er aandacht voor jeugd en jongeren door het steunen van festivals als 2 Turven Hoog, De Betovering, Jonge Harten en Tweetakt. Aandacht is er voor diversiteit en inclusie. Opgemerkt wordt dat zowel op het podium als in de zalen makers en publiek nog geen afspiegeling zijn van de samenleving. Wel worden op het podium veelvuldig onderwerpen aangesneden die op dit moment in onze maatschappij actueel zijn.

 

Verdeling toegekend bedrag Podiumkunsten naar doelgroep:
Algemeen publiek 2.876.750
Families 30.000
Jeugd tot 12 jaar 216.750
Jongeren 12-18 jaar 60.000
Jongeren 18-30 jaar 390.000
Volwassenen 261.000

Totaal

3.834.500
Verdeling aantal toegekende projecten Podiumkunsten naar doelgroep:
Algemeen publiek 61
Families 1
Jeugd tot 12 jaar 10
Jongeren 12-18 jaar 3
Jongeren 18-30 jaar 14
Volwassenen 14

Totaal

103

Toegekend bedrag

Een derde van het aantal toekenningen binnen Podiumkunsten is een toekenning van een bedrag tot en met €15.000. Van deze 36 toekenningen zijn er dertien gegeven aan projecten van makers met een jongere carrière. Toekenningen met een hoger bedrag betreffen veelal festivals als bijvoorbeeld Theaterfestival Boulevard waar makers met een jongere carrière geprogrammeerd staan.

Beeldende Kunsten & Vormgeving

 

Van de 49 projecten die werden toegekend binnen Beeldende Kunsten & Vormgeving zijn 38 tentoonstellingen in musea en presentatie instellingen. De tentoonstellingen zijn gesteund met een een totaalbedrag van €1,1 miljoen, verreweg het grootste deel van het in deze discipline uitgegeven donatiebudget. Van deze 38 ondersteunde projecten betrof het elf projecten op het gebied van hedendaagse kunst en zestien kunsthistorische projecten. Er werden drie projecten ondersteund op het terrein van de vormgeving.

Spreiding

 

De ondersteunde tentoonstellingen zijn goed gespreid over het land. Het merendeel werd toegekend in de Randstad, maar ook tentoonstellingen in de regio kennen een landelijk bereik, zoals bijvoorbeeld In het hart van de Renaissance in Rijksmuseum Twenthe en de tentoonstelling van Maarten Baas in het Groninger Museum.

 

Toegekend bedrag

De donatiebedragen aan de 38 tentoonstellingen lopen uiteen van €10.000, het minimum aan te vragen bedrag, voor de tentoonstelling van werk van Käthe Kollwitz in Museum Belvédère in Heerenveen, tot €75.000 voor de tentoonstelling Gek van Surrealisme in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Film, mediakunst en digitale cultuur

 

Binnen Film, Mediakunst en Digitale Cultuur werden 37 projecten ondersteund. Daarvan werd ruim €900.000 uitgegeven aan festivals: veertien filmfestivals, een mediakunstfestival en zes interdisciplinaire festivals werden ondersteund. De ondersteunde filmfestivals lopen uiteen van het Nederlands Film Festival tot het kleinere maar actuele International Queer and Migrant Festival. De interdisciplinaire festivals zijn van belang binnen het brede veld van de kunsten, vanwege de actuele onderwerpen die ze agenderen en het vaak innovatieve en experimentele karakter van de werken die getoond worden. Deze festivals, met innovatieve cross disciplinaire projecten op veelal bijzondere locaties, trekken een nieuwsgierig en jonger publiek. Bezoekers komen op een laagdrempelige manier in aanraking met hedendaagse kunst. Naast festivals werden elf mediaproducties ondersteund, twee tentoonstellingen, twee installaties en één manifestatie.

Festivals 901.440
Mediaproducties 377.500
Installaties 25.000
Tentoonstellingen 50.000
Manifestaties 15.000

Totaal

1.368.940

Naast de 21 festivals werden elf mediaproducties ondersteund, twee tentoonstellingen, twee installaties en één manifestatie.

Spreiding

Een groot aantal gehonoreerde projecten hebben een landelijk bereik en vonden plaats in de Randstad. Maar ook in de regio werden projecten ondersteund, zoals Gogbot in Enschede, het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden, STRP Biënnale in Eindhoven en filmfestival Go Short in Nijmegen. Buiten het op de jeugd gerichte interdisciplinaire festival Cinekid, zijn alle projecten gericht op een algemeen publiek.

Kunst & Cultuureducatie

 

Fonds 21 hecht aan goede educatieprojecten. Bekend raken met verschillende kunstuitingen kan voor een publiek stimulerend zijn. Projecten waarbinnen aandacht is voor receptie en reflectie, bestemd voor verschillende doelgroepen kunnen rekenen op enthousiasme van de zijde van het fonds. In 2016 werden 21 toekenningen gedaan voor kunst- & cultuureducatieprojecten. Van de 21 toekenningen betrof het acht educatieprojecten binnen Podiumkunsten, zeven binnen Beeldende Kunsten & Vormgeving, twee projecten betroffen filmeducatie, drie Literaire Kunsten en één interdisciplinair project.

 

Verdeling toegekende projecten Kunst- & Cultuureducatie naar discipline:

Fonds 21 wil graag een breed, bij het project passend publiek bereiken. Het project Vincent Verbindt, waarin jongeren met een cultureel diverse achtergrond worden betrokken, zet in op een nieuw publiek voor het Van Gogh Museum. Uniek aan dit project is dat er een onderzoekstraject aan is verbonden. In het Rotterdamse CKV-model, waarin scholen en culturele instellingen in Rotterdam gaan samenwerken om aanbod te maken gericht op het nieuwe CKV, wordt actualiteit nagestreefd.

 

Spreiding

De 21 ondersteunde educatieprojecten kennen diverse doelgroepen. Zeven projecten zijn voornamelijk binnenschools, veertien voornamelijk buitenschools. Veel projecten hebben onderdelen voor het onderwijs en voor jongeren en/of kinderen in hun vrije tijd. De toekenningen zijn goed gespreid over de verschillende doelgroepen. De nadruk in de ondersteunde projecten ligt voor 95% van de toegekende bedragen op jeugd en jongeren.

 

Verdeling toegekend bedrag Kunst- & Cultuureducatie naar doelgroep:
Jeugd tot 12 jaar 290.000
Jongeren 12 tot 30 jaar 898.115
Volwassenen 59.000

Totaal

1.247.115

Literaire Kunsten

In 2016 werd een klein aantal aanvragen op het terrein van literaire kunsten gehonoreerd. Negen projecten ontvingen financiële steun, met een totaal toegekend bedrag van €138.000. Met 1,7% van het totaal uitgegeven donatiebedrag binnen Kunst & Cultuur is dit het kleinste aandachtsgebied van het fonds.

 

Spreiding

Van de negen ondersteunde projecten vonden er vier plaats in de Randstad, drie in de regio en waren er twee landelijk. Met deze projecten werd een breed en divers publiek getrokken. Zes van de ondersteunde projecten zijn festivals, waarvan Zeebelt Spoken, Read My World en Dag van de Literatuur specifiek gericht zijn op een publiek onder de 30 jaar. Kleinschaligheid is kenmerkend voor projecten binnen het aandachtsgebied Literaire Kunsten: geen van de ondersteunde projecten trok meer dan vijfduizend bezoekers.

 

Verdeling toegekend bedrag Literaire Kunsten naar provincie:
Friesland 15.000
Noord-Holland 32.500
Gelderland 10.000
Utrecht 18.000
Zuid-Holland 30.000
Noord-Brabant 12.500
Landelijk 20.000

Totaal

138.000
Toekenningen Kunst & Cultuur

 

Podiumkunsten

2 Turven Hoog en Jong beginnen
2+
35.000
Meer info
Landelijk kunstenfestival voor peuters en kleuters in Almere, Den Haag, Haarlem en Amsterdam.
Afrovibes 2016 Tradition versus Modernity
Afrovibes
25.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam met theater-, dans- en muziekproducties en design uit Zuidelijk Afrika.
True Colors
BackBone
15.000
Meer info
Dansvoorstelling over beeldvorming en identiteit, geïnspireerd op tableaux vivants en social media.
Creatures
Balls
30.000
Meer info
Jeugdvoorstelling van urban dansgroep en symfonieorkest over de evolutie.
Festival Circolo 2016
Briantelli
40.000
Meer info
Festival voor circustheater op landgoed Velder te Liempde.
Night of the Problems
Circus Treurdier
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jong collectief gericht op jong publiek in de vorm van een gala-avond over ons cynisme ten aanzien van problemen in de wereld.
WH0DUN!T$
CLUB GEWALT
15.000
Meer info
Doorgecomponeerde R&B-opera met landelijke speellijst gebaseerd op het hoorspel Three Blind Mice van Agatha Christie.
Courage
Conny Janssen Danst
30.000
Meer info
Site specific dansvoorstelling op industriële locatie in Rotterdam.
Cross-linx 2017
Cross-Linx
25.000
Meer info
Reizend festival in vier steden gericht op cross-overs tussen avant-garde popmuziek en actuele muziek met focus op jong publiek.
Moving Futures Festival 2017
Danswerkplaats Amsterdam
25.000
Meer info
Landelijk reizend dansfestival gericht op nieuwe generatie dansmakers.
De Betovering 2016
De Betovering
30.000
Meer info
Tiendaags internationaal kunst- en cultuurfestival voor kinderen tussen 2 en 12 jaar in Den Haag.
Thron
De Chatel sur Place
15.000
Meer info
Actualisering van minimal dance productie uit 1984 met landelijke tournee.
De Shakespeare Club
De Gemeenschap
15.000
Meer info
Mimevoorstelling met landelijke speellijst van Roy Peters met een nieuwe tekst van Rob de Graaf.
De Eersten
De Hollanders
20.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst door jong collectief in samenwerking met Spinvis.
De Terugkeer-Turk
De Lizzy Timmers-groep
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst over Turkse jongvolwassenen die in Nederland geboren en getogen zijn.
Nederlands Theater Festival, Amsterdam Fringe, Nieuwe Grond en TFJong 2016
De Theaterdagen
80.000
Meer info
Theaterfestival in Amsterdam dat artistieke ontwikkelingen agendeert en toont, de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen programmeert en talenten een podium biedt.
Jazz duzz
De Toneelmakerij
10.000
Meer info
Toneel- en jazzvoorstelling met educatieproject voor kinderen vanaf 6 jaar.
De meest zwaarmoedige voorstelling ooit
De Warme Winkel
25.000
Meer info
Melancholische jeugdtheatervoorstelling met landelijke speellijst over somberheid.
Delft Chamber Music Festival 2016
Delft Chamber Music Festival
15.000
Meer info
Kamermuziekfestival voor breed publiek onder leiding van violiste Liza Ferschtman.
Dutch Harp Festival en Concours 2016
Dutch Harp Festival
15.000
Meer info
Vernieuwend festival in Utrecht gericht op jong publiek onder artistieke leiding van Remy van Kesteren,waarin de harp centraal staat.
155 & Cookachoo - Live
Eenvijfvijf
15.000
Meer info
Dansvoorstelling voor jong publiek met landelijke speellijst van jonge groep over het collectieve geheugen en de collectieve beleving en het ontstaan van hypes.
Sexiety
Eindelijk! Theater
15.000
Meer info
Interdisciplinaire theatervoorstelling met landelijke speellijst van Anne Gehring & Vera Ketelaars in samenwerking met Gian van Grunsven.
Professor Bad Trip
Ensemble Klang
10.000
Meer info
Landelijke serie concerten met cross-over tussen hedendaagse en rockmuziek.
Q&A (een tragikomedie in twee bedrijven)
Frascati
20.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst van jonge maker over identiteit en hoe deze bewust wordt geconstrueerd door beeld en media.
Sontag
Frascati
20.000
Meer info
Theatervoorstelling van jonge regisseur met landelijke speellijst gebaseerd op leven en werk van Susan Sontag.
Somnium
Fries Productiehuis Popcultuur
15.000
Meer info
Interdisciplinaire voorstelling met muziek, dans en video.
Gaudeamus Muziekweek & Academy 2016
Gaudeamus Muziekweek
35.000
Meer info
Festival in Utrecht op het gebied van actuele muziek dat veel aandacht besteedt aan jonge componisten.
The Definition of Now
Generale Oost
10.000
Meer info
Danssolo met een grote rol voor lichttechnologie, gemaakt door choreograaf Jasper van Luijk.
Modern Art Revue
Groots en Meeslepend
10.000
Meer info
Revue van Steef de Jong en Alex Klaasen over 100 jaar moderne kunst in Bellevue Amsterdam.
Turning East
Het Concertgebouw Fonds
20.000
Meer info
Vijfdaags festival in het Concertgebouw waar muziek uit het Midden-Oosten en de Maghreb centraal staat.
Holland Festival 2017
Holland Festival
400.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival met toonaangevende voorstellingen van topniveau in Amsterdam.
Holland Festival (2018 - 2019)
Holland Festival
400.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival met toonaangevende voorstellingen van topniveau in Amsterdam.
Gevangenis Monologen
Ideefix
20.000
Meer info
Theaterprogramma met verhalen van ex-gedetineerden voor een jong publiek, opgevoerd in gevangenissen door heel Nederland.
Incubate ArtHive
Incubate
30.000
Meer info
Vierdaags multidisciplinair festival in Tilburg gericht op 'independent culture'.
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
25.000
Meer info
Vijfdaags kamermuziekfestival in Utrecht onder artistieke leiding van violiste Janine Jansen.
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2016
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
12.000
Meer info
Jubileumeditie van kleinschalig kamermuziekfestival met uitgebreide randprogrammering op Schiermonnikoog.
Travelling in Baroque 2016, Weense Scholen
Internationaal Zomerfestival
10.000
Meer info
Festival in Flevoland met muziek uit de 17e tot en met de 20e eeuw.
Koning van het Grasland
Jan Vos
25.000
Meer info
Reizend locatietheaterstuk over de dilemma's en problemen in de huidige agrarische sector, geschreven door Tjeerd Bisschoff.
Swingin' Harlem
Jazz en Wereld Muziek Agency
11.000
Meer info
Muziektheaterproductie met eigentijdse Nederlandse jazz geïnspireerd op de jazz uit Harlem (New York) in de jaren '30.
Jonge Harten Festival 2016
Jonge Harten
35.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Groningen voor jongeren tussen de 12 en 29 jaar.
Julidans 2016
Julidans
37.500
Meer info
Twee weken durend festival in Amsterdam dat de ontwikkelingen in hedendaagse dans in internationaal verband belicht en toont.
KAMdynamo 2016
KAMermuziek Amsterdam
15.000
Meer info
Landelijke serie kamermuziekconcerten met jonge musici en contextprogrammering.
Karavaan festival 2016
Karavaan Exceptionel
40.000
Meer info
Podiumkunstenfestival met site specific voorstellingen in de kop van Noord-Holland.
Summer Dance Forever 2016
Kindred
30.000
Meer info
Internationaal urban dance festival in Amsterdam.
Missie Márquez deel 4, 5 & 6
Kompagnie Kistemaker
10.000
Meer info
Magisch realistische theaterserie over het boek Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez.
India Dans Festival
Korzo
10.000
Meer info
Festival in Den Haag met zowel klassieke als moderne Indiase dans.
CaDance festival 2017
Korzo
25.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Den Haag voor moderne dans van Nederlandse of in Nederland gevestigde dansmakers.
Le Guess Who? Festival 2016
Le Guess Who?
40.000
Meer info
Internationaal festival voor onafhankelijke en vernieuwende kwaliteitsmuziek in Utrecht.
Zohre, een Afghaans Nederlandse soap
Marjolijn van Heemstra
15.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst over de manieren waarop vluchtelingen een plek kunnen krijgen in onze maatschappij.
Enkele Reis
Marmoucha
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke tournee, over jonge moslims, met als thema's radicalisering en identiteitsvorming.
Motel Mozaïque 2016
Motel Mozaïque
35.000
Meer info
Interdisciplinair festival gericht op jong publiek met gidsentochten in de binnenstad van Rotterdam.
Other Futures - Exploring New Perspectives in Science Fiction
Mouflon
40.000
Meer info
Multidisciplinair festival van niet-westerse science fiction op de NDSM-werf in Amsterdam.
World Minimal Music Festival 2017
Muziekgebouw aan 't IJ
35.000
Meer info
Vijfdaags festival in Amsterdam met alle facetten van minimal music, met topmusici en jonge talenten.
Opera Forward Festival 2017
Nationale Opera & Ballet
200.000
Meer info
Operafestival in Amsterdam met als uitgangspunt opera als toekomstbestendige kunstvorm gericht op jongere carrières en nieuw publiek.
Uwe Leipe Mastdramnis
Nieuw Amsterdams Peil
15.000
Meer info
Landelijke muziektheatervoorstelling met mezzosopraan Gerrie de Vries en een zevenkoppig ensemble.
Slide Factory 2017, European Trombone Festival
Nieuw Trombone Collectief
15.000
Meer info
Biënnale in Rotterdam rond de trombone met aandacht voor verschillende muziekgenres.
NJO Muziekzomer 2016
NJO Nationaal Jeugd Orkest
40.000
Meer info
Muziekfestival in Gelderland en Overijssel, uitgevoerd door jonge professionele musici met jonge artist in residence.
Pieter Roelf Jeugdconcerten
Noord Nederlands Orkest
20.000
Meer info
Concertreeks van het Noord Nederlands Orkest voor basisschoolkinderen in de drie Noordelijke provincies.
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen 2016
Noorderzon Groningen
50.000
Meer info
Performing arts festival in het Noorderplantsoen in Groningen.
November Music 2016
November Music
60.000
Meer info
Toonaangevend festival op het gebied van nieuwe muziek in 's-Hertogenbosch.
Tuinzaalmuziekserie
Obbligato Muziek
10.000
Meer info
Serie van zes concerten in Gemeentemuseum Den Haag in samenhang met tentoonstellingen en de muziekinstrumentencollectie.
Howl
OFF Projects
11.500
Meer info
Dansvoorstelling met landelijke speellijst van jonge choreograaf met live muziek van Spinvis gepresenteerd in een talkshow format.
Operadagen Rotterdam 2016 - Nieuwe Makers
Opera Rotterdam
40.000
Meer info
Meerdaags operafestival met aandacht voor nieuw publiek en jonge makers op bijzondere locaties in Rotterdam.
Dr. Miracle's last illusion
Opera2day
25.000
Meer info
Cross-over voorstelling met landelijke speellijst in samenwerking met New European Ensemble en Dutch Don't Dance Division.
Festival Oude Muziek 2017 - 2018
Organisatie Oude Muziek
200.000
Meer info
Tiendaags festival in Utrecht dat een breed overzicht geeft van de oude muziek met concerten, lezingen en workshops.
De Uitdaging 2016
Parea
15.000
Meer info
Landelijke serie concerten waarin musici uit verschillende genres door Thijs Borsten aan elkaar worden gekoppeld en een duet aangaan.
Zesde Flamenco Biënnale Nederland
PerpetuumM
55.000
Meer info
Tweejaarlijks landelijk festival dat een breed overzicht van de flamenco als kunstvorm toont aan een breed en divers publiek.
IJspaleis
Plan-D
25.000
Meer info
Jeugddansvoorstelling met landelijke speellijst voor kinderen vanaf 6 jaar gemaakt door Andreas Denk.
Internet of things / Prometheus de Vuurbrenger
Productiehuis Rotterdam
15.000
Meer info
Objecttheatervoorstelling met landelijke speellijst van performancecollectief Urland.
Heart of Darkness
Project Wildeman
14.250
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst gebaseerd op het boek Heart of Darkness van Joseph Conrad.
Into the Woods
Putting It Together
30.000
Meer info
Musical met landelijke speellijst van Stephen Sondheim met live orkest.
De Grensmaas vertelt / Sonic Landscapes
Ragen
10.000
Meer info
Geluidskunstproject gebaseerd op het landschap rond Maastricht.
Schaap Zacht
Rauher Engel
10.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst voor kinderen van 2 tot 5 jaar.
Gergiev Festival 2016: Prokofjev
Rotterdam Philhamonic Gergiev Festival
20.000
Meer info
Klassiek muziekfestival in Rotterdam waarin het werk van de componist Prokovjev centraal staat.
Holy F
Rudolphi Producties
10.000
Meer info
Theatraal manifest van Eva Marie de Waal en Sophie van Winden over de rol van de vrouw in de huidige samenleving.
Pablo
Scapino Ballet Rotterdam
18.000
Meer info
Dansvoorstelling met een landelijke speellijst over Pablo Picasso van jonge Spaanse choreograaf.
I will wait for you
Sharp
17.500
Meer info
Dansvoorstelling van jonge choreograaf met landelijke speellijst over het verstrijken van de tijd.
De Exoot
Show Machine
20.000
Meer info
Theatervoorstelling en tentoonstelling op locatie in Amsterdam van Joachim Robbrecht en De Warme Winkel, over angst voor het onbekende.
Soundsofmusic 2016
Soundsofmusic
10.000
Meer info
Jaarlijks muziekfestival op bijzondere locaties in Groningen gericht op actuele muziek.
Spring Performing Arts Festival 2016
Spring
40.000
Meer info
Dans-, theater- en performancekunst festival gericht op jong publiek met vernieuwende producties in Utrecht.
Spring Performing Arts Festival 2017
Spring
50.000
Meer info
Tiendaags cross-overfestival in het voorjaar en een mini-editie in het najaar, Spring in Autumn.
Jungleboek
Stadsschouwburg Utrecht
30.000
Meer info
Visuele muziektheater- en dansvoorstelling voor de hele familie in de Stadsschouwburg Utrecht gemaakt in samenwerking met ISH, Theater Utrecht en Jungle by Night.
De Man Is Lam
Stage-Z
20.000
Meer info
Theatervoorstelling, fototentoonstelling en audiotour over de zoektocht naar de positie van de (moslim)man van nu in de westerse samenleving.
Hendrik IV - ongeschikt voor kinderen
Stip theaterproducties
21.750
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst van Sanne Nouws over censuur, voor kinderen vanaf 8 jaar.
Storioni Festival 2017
Storioni Festival
25.000
Meer info
Kamermuziekfestival in Noord-Brabant dat wereldtop, vernieuwende concertformules en eigen producties presenteert aan een breed publiek.
Tweetakt 2017
Storm
75.000
Meer info
Multidisciplinair kunstenfestival voor alle leeftijden in Utrecht en Fort Ruigenhoek in Groenekan.
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 2018
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam
30.000
Meer info
Nieuw tweejaarlijks festival in Amsterdam dat aandacht besteedt aan alle facetten van strijkkwartetten.
Oerol (2017- 2018)
Terschellings Oerol Festival
220.000
Meer info
Jaarlijks terugkerend locatietheaterfestival op Terschelling.
Burgerlijke Schemering
TgEcho
20.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst over het schemergebied tussen normaal zijn en gek.
Romeo & Julia
Theater het Amsterdamse Bos
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling in openluchttheater in Amsterdam op basis van werk van Shakespeare.
Theaterfestival Boulevard 2016
Theaterfestival Boulevard
50.000
Meer info
Elfdaags podiumkunstenfestival in 's-Hertogenbosch op verrassende locaties met een veelzijdige programmering gericht op een divers publiek.
Zeeland Nazomerfestival 2016
Theaterproductiehuis Zeelandia
25.000
Meer info
Zomerfestival met locatievoorstellingen in Zeeland.
Volpone
Toneelgezelschap Dood Paard
15.000
Meer info
Landelijke serie voorstellingen van een bewerking van een Elizabethaans theaterstuk voor een breed publiek.
De andere stem
Toneelgroep Amsterdam
25.000
Meer info
Theatermonoloog, geschreven en gespeeld door Ramsey Nasr, als antwoord op La Voix Humaine.
Troje Trilogie
Toneelschuur Producties
25.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst naar de Troje Trilogie geschreven door Koos Terpstra.
Rewire 2016
Unfold
30.000
Meer info
Meerdaags avontuurlijk festival in Den Haag gericht op jong publiek met actuele muziek en performances.
Rewire 2017
Unfold
35.000
Meer info
Meerdaags avontuurlijk festival in Den Haag gericht op jong publiek met actuele muziek en performances.
Naar de maan - Buzz 4
Unieke Zaken
10.000
Meer info
Theatervoorstelling in een mobiel theater voor iedereen vanaf negen jaar, uitgevoerd op schoolpleinen in Noord-Holland.
We hadden liefde, we hadden wapens
Urban Myth
25.000
Meer info
Voorstelling voor jonge doelgroep geïnspireerd op de gelijknamige roman van Christine Otten over het leven van zwarte activist Robert F. Williams.
Breaking the Silence
Via Berlin
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jong gezelschap over de grenzen van vrijheid van meningsuiting.
Wonderfeel 2016
Wonderfeel
45.000
Meer info
Openluchtfestival in 's Graveland voor een breed publiek dat klassieke muziek in een nieuwe context presenteert.
Majnun en Leyla
World Opera Lab
16.000
Meer info
Interculturele opera op locatie uitgevoerd in Amsterdam, geïnspireerd op het oosterse verhaal Leyla en Majnun.
Festival ZeelandJazz 2016
Zeeland Jazz
15.000
Meer info
Jazzfestival in Terneuzen en Middelburg.

 

Beeldende kunsten en vormgeving

Mapping Australia
AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst
10.000
Meer info
Tentoonstelling over het in kaart brengen van Australië door twee verschillende culturen: de zeevaarders van de VOC en Aboriginals.
Govert Flinck en Ferdinand Bol
Amsterdam Museum
40.000
Meer info
Tentoonstelling in het Rembrandthuis en het Amsterdam Museum over de schilders Govert Flinck en Ferdinand Bol.
Rotterdam Architectuur Week 2016
Architectuur in Rotterdam
10.000
Meer info
Architectuurfestival gericht op zowel lokaal als (inter)nationaal publiek.
ARTtube doorontwikkeling 2017-2020
ARTmatch
200.000
Meer info
Doorontwikkeling online videokanaal over kunst en design van musea in Nederland en België.
Regeneration
Beyond Expression / Transnatural Art & Design
20.000
Meer info
Kunst & design tentoonstelling in Amsterdam en Eindhoven met lezingen en workshops rond actuele ecologische vraagstukken.
BredaPhoto 2016 - YOU!
Breda Photo
50.000
Meer info
Internationale fotobiënnale in Breda met hedendaagse fotografie rond een maatschappelijk thema.
Rietvelds Meesterwerk. Leve De Stijl!
Centraal Museum Utrecht
25.000
Meer info
Tentoonstelling over het Rietveld Schröderhuis in het Centraal Museum in het kader van het 'De Stijljaar'.
Unresolved
De Appel
10.000
Meer info
Solotentoonstelling van Gabriel Lester bij de Appel met een publieksprogramma bij EYE en Marineterrein Amsterdam.
Fundamental: Marinus Boezem
De Oude Kerk
35.000
Meer info
Solotentoonstelling in Amsterdam met nieuw site specifiek werk van Marinus Boezem.
Een koninklijk paradijs - Aert Schouman en de verbeelding van de natuur
Dordrechts Museum
20.000
Meer info
Tentoonstelling over Aert Schouman (1710-1792) met onder meer zijn behangsels uit Huis ten Bosch.
Frame breaking glass
DordtYart
30.000
Meer info
Tentoonstelling en randprogrammmering over glas in hedendaagse kunst, Dordrecht.
Into Nature Art Expedition
Drenthe Kunst, Cultuur & Natuur
50.000
Meer info
Kunstroute door Drentse landschap en kunstinstellingen met werk van 35 kunstenaars.
Fabriek Zwanikken
Electriciteitsfabriek
15.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van kunstenaar Christiaan Zwanikken in de turbinehal van de Electiriciteitsfabriek in Den Haag.
Fashionclash Festival 2016
FASHIONCLASH
25.000
Meer info
Interdisciplinaire modemanifestatie in Maastricht waarbij met name jonge ontwerpers en kunstenaars uit uiteenlopende disciplines hun werk tonen en samenwerking aangaan.
Believe
FOTODOK
15.000
Meer info
Fototentoonstelling over geloof in de binnenstad van Utrecht.
Hollandse meesters uit Boedapest - Het Szépmüvészeti Museum op reis
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
30.000
Meer info
Tentoonstelling met 17e-eeuwse meesterwerken uit de collectie van het Szépmüvészeti Museum Boedapest.
Yinka Shonibare MBE - Paradise Beyond
Gemeentemuseum Helmond
20.000
Meer info
Solotentoonstelling van Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare.
Hide and Seek, Maarten Baas
Groninger Museum
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van ontwerper Maarten Baas.
Vermeer komt thuis, Het Straatje terug in Delft
Het Prinsenhof
40.000
Meer info
Tentoonstelling naar aanleiding van de ontdekking van het adres van Het Straatje van Vermeer in Delft.
The power of pictures
Joods Historisch Museum
40.000
Meer info
Tentoonstelling met foto’s, filmaffiches en grafische werken van de Russische avant-garde in de jaren twintig en dertig.
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Kunst in de Heilige Driehoek
40.000
Meer info
Biënnale met hedendaagse kunst en religieuze thema's in drie kloosters in Oosterhout.
Pop-up museum Wim Hofman
Kunsteducatie Walcheren
10.000
Meer info
Rondreizend pop up museum over Wim Hofman met educatieprogramma voor het primair onderwijs in Zeeland.
Soft Power Arte Brasil
Kunsthal KAdE
30.000
Meer info
Tentoonstelling in Amersfoort met hedendaagse kunst uit Brazilië.
De Kleuren van De Stijl
Kunsthal KAdE
30.000
Meer info
Tentoonstelling over kleurgebruik door leden van De Stijl in het kader van het herdenkingsjaar 'Mondrian to Dutch Design' in 2017.
Making Africa. Continent van hedendaags design.
Kunsthal Rotterdam
50.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers uit Afrika.
LekArt Festival 2016 - Gedeelde Grond
LekArt
15.000
Meer info
Driedaagsfestival met voornamelijk beeldende kunst in Culemborg.
I Want It To Be Soft. The Journey of Bas Kosters
Museum Arnhem
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling met publieksprogramma over het werk van modeontwerper Bas Kosters.
Picasso aan Zee
Museum Beelden aan Zee
30.000
Meer info
Tentoonstelling met keramiek en beeldhouwwerk van Picasso.
Käthe Kollwitz
Museum Belvédère
10.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945), Heerenveen.
Morandi en Bologna
Museum Belvédère
30.000
Meer info
Tentoonstelling over het werk van Morandi en de relatie met architectuur in Bologna.
Gek van surrealisme
Museum Boijmans Van Beuningen
75.000
Meer info
Tentoonstelling over het surrealisme met werken uit collecties van vier privéverzamelaars.
Zie de mens. 100 jaar, 100 gezichten
Museum de Fundatie
30.000
Meer info
Tentoonstelling met honderd portretten uit de 20e eeuw, van honderd mensen uit de afgelopen honderd jaar, precies uit elk jaar één.
Atelier Van Lieshout (AvL) - Slave City
Museum De Pont
40.000
Meer info
Tentoonstelling van de totaalinstallatie Slave City van Atelier van Lieshout, Tilburg.
Glenn Brown in het Rembrandthuis
Museum Het Rembrandthuis
10.000
Meer info
Tentoonstelling van de Britse kunstenaar Glenn Brown (1966).
Designer- Explorer, Jaap Drupsteen
Museum Hilversum
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling in Museum Hilversum van Jaap Drupsteen, in 2015 vijftig jaar ontwerper.
Josef Koudelka Exiles|Wall
Nederlands Fotomuseum
25.000
Meer info
Tentoonstelling met werk van fotograaf Joseph Koudelka en publicatie door Irma Boom.
What's the problem?
NEST
15.000
Meer info
Praktijkgericht onderzoekstraject naar andersoortige modellen voor kunstproductie en - presentatie gekoppeld aan publieksactiviteiten gericht op een jonger en diverser publiek.
ZigZagCity
Office for Metropolitan Information
20.000
Meer info
Multidisciplinair publieksfestival met als uitgangspunt architectuur en stedenbouwkunde in Rotterdam.
Pride Photo Award 2016
Pride Photo Award
25.000
Meer info
Fototentoonstelling over gender diversiteit in de Oude Kerk Amsterdam.
Biennale Gelderland 2016
Productiehuis Plaatsmaken
20.000
Meer info
Tiende Biënnale Gelderland, in Arnhem.
In het hart van de renaissance
Rijksmuseum Twenthe
40.000
Meer info
Tentoonstelling met schilderkunst over de hoogtijdagen van de Renaissance.
Spielerei
SCHUNCK*
20.000
Meer info
Tentoonstelling in Heerlen met als uitgangspunt het manifest Assez de Mystifications van de Franse kunstenaarsgroep GRAV uit 1963.
Jordan Wolfson: manic / love / truth / love
Stedelijk Museum Amsterdam
50.000
Meer info
Solotentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Jordan Wolfson in het kader van de serie Stedelijk Contemporary.
Eye Attack - Op Art en kinetische kunst
Stedelijk Museum Schiedam
30.000
Meer info
Tentoonstelling over Optical Art, de internationale kunststroming (1950-1970) waarbij optische illusies een grote rol spelen.
Tentoonstelling Watteau
Teylers Museum
40.000
Meer info
Tentoonstelling met randprogrammering over de Franse kunstenaar Jean- Antoine Watteau (1684-1721).
Touched
Unseen
20.000
Meer info
Tentoonstelling met actuele ambachtelijke fotografie samengesteld door gastcurator Anton Corbijn, in Museum het Schip in Amsterdam, in het kader van Unseen Photo Festival 2016.
Qiu Zhijie
Van Abbemuseum
30.000
Meer info
Solotentoonstelling met rand- en educatieprogramma van de Chinese hedendaagse kunstenaar Qiu Zhijies.
Diep in het bos
Villa Zebra
35.000
Meer info
Beeldende kunsttentoonstelling voor kinderen van 7-12 jaar.
In gesprek met de Gouden Eeuw. De schilderkunst van Jan Albertsz Rotius, de Rembrandt van Hoorn
Westfries Museum
25.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van het werk van Jan Albertsz Rotius, Hoorn.

 

Film, mediakunst en digitale cultuur

Ultrakort: Sabaku
100% Halal Productions B.V.
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Marlies van der Wel in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé Cinema.
International Queer & Migrant Filmfestival 2016
ART.1
12.000
Meer info
Internationaal filmfestival gericht op jonge LHBT migranten in Amsterdam en Amsterdam Zuid-Oost met een tourprogramma langs diverse steden in Nederland.
We Are Data
Autres Directions
10.000
Meer info
Interactieve mediakunst installatie die het publiek laat ervaren wat de impact kan zijn van het online delen van persoonlijke data.
DBUFF2016 - Da Bounce Urban Film Festival
Capture22
20.000
Meer info
Filmfestival in Amsterdam rondom Urban Culture.
Cinekid Film, TV en Nieuwe media festival voor de jeugd 2016
Cinekid
100.000
Meer info
Festival voor film, televisie en nieuwe media voor jeugd van 3 tot 14 jaar in Amsterdam en op meer dan dertig locaties in Nederland.
Tactical Media Connections
Cool Mediators
15.000
Meer info
Manifestatie met een tentoonstelling, een conferentie, publiek debat en internetkunst.
FIBER Festival 2017
FIBER
15.000
Meer info
Tiendaags interdisciplinair festival in Amsterdam met performances, lezingen en een tentoonstelling.
Noordelijk Film Festival 2016
Film in Friesland
30.000
Meer info
Vijfdaags internationaal filmfestival in Leeuwarden met focus op regionale films en films uit Noordelijke Europese landen.
UltraKort - Golden Oldies
Frame Order
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Daan Velsink in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé Cinema.
Go Short - International Short Film Festival 2016
Go Short
30.000
Meer info
Vijfdaags internationaal filmfestival voor de korte film in Nijmegen.
Go Short - International Short Film Festival 2017
Go Short
30.000
Meer info
Vijfdaags internationaal filmfestival voor de korte film in Nijmegen.
Cracking The Frame Presents
Gras
8.940
Meer info
Festival in Amsterdam gewijd aan de dwarsverbanden tussen kunst en documentairefilm.
Mijn Rembrandt
Het Discours
100.000
Meer info
Documentaire van Oeke Hogendijk voor televisie en bioscoop over de publieke restauratie van De Nachtwacht en Rembrandts werken in privébezit.
Holland Animation Film Festival 2016
Holland Animation Film Festival
25.000
Meer info
Vijfdaags internationaal animatiefilmfestival in Utrecht.
Impakt Festival 2016: Authenticity
Impakt
20.000
Meer info
Festival in Utrecht voor actuele mediakunst in een interdisciplinaire context.
International Film Festival Rotterdam (2017 en 2018)
International Film Festival Rotterdam
200.000
Meer info
Publieksprogrammering van het International Film Festival Rotterdam.
Mijn leven is van mij - Pia Douwes
KeyDocs B.V.
20.000
Meer info
Documentaire van Emma Westermann voor televisie en bioscoop over musicalster Pia Douwes.
KLIK! Amsterdam Animation Festival 2016
KLIK!
25.000
Meer info
Zesdaags animatiefilmfestival in Amsterdam.
Movies that Matter Festival 2017
Movies that Matter
40.000
Meer info
Internationaal filmfestival met een focus op films en debat waarin mensenrechtenkwesties centraal staan.
Nederlands Film Festival 2016
Nederlands Film Festival
100.000
Meer info
Tiendaags festival in Utrecht voor de Nederlandse film, televisie, interactieve media en games.
An Invitation to DANCE
Picos de Europa
15.000
Meer info
Dansfilm installatie waarbij het publiek een actieve rol speelt, van filmmaker Noud Heerkens en choreograaf Loïc Perela.
GOGBOT Festival 2016
PLANETART
45.000
Meer info
Vierdaags festival in Enschede voor innovatieve mediakunst, elektronische muziek en technologie.
Openlucht Filmfestival Pluk de Nacht 2016
Pluk de Nacht
10.000
Meer info
Filmfestival in Amsterdam, Arnhem en Utrecht.
Klanken van Oorsprong
Scarabee U.A.
40.000
Meer info
Documentaire van Hetty Naaijkens over invloed van Nederlands-Indische geschiedenis op Nederlandse muzikale cultuur.
Irma Boom. Het boek is dood. Leve het boek!
Selfmade Films
25.000
Meer info
Televisiedocumentaire van Lex Reitsma over grafisch ontwerpster Irma Boom.
SNELWEG
SNG Film
25.000
Meer info
Artistieke documentaire van Ben van Lieshout gebaseerd op het boek Snelwegverhalen van Bram Essen en Melle Smets.
Sonic Acts festival 2017
Sonic Acts
50.000
Meer info
Interdisciplinair festival op het snijvlak van kunst, wetenschap, technologie en muziek.
Festival Cinéma Arabe 2016
Sphinx Art Productions
23.000
Meer info
Filmfestival voor de Arabische film in Amsterdam en Rotterdam met aansluitend een landelijk tourprogramma.
Geert Mul - Match Maker
Stedelijk Museum Schiedam
35.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling met 25 jaar mediakunst van Geert Mul.
Eastern Neighbours Film Festival
Stichting Hotmix
12.500
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost en Zuidoost Europa.
STRP Biënnale 2017
STRP
75.000
Meer info
Tiendaags multidisciplinair festival in Eindhoven voor kunst en creatieve technologie.
Ultrakort: Nona en de zingende gehaktbal
Submarine B.V.
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Ruud Bakker en Jonas Ott in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé Cinema.
Motion Comics - The Beginnings
SubmarineChannel
15.000
Meer info
Tentoonstelling over interactieve stripverhalen in ABC Architectuurcentrum Haarlem.
TodaysArt 2016
TodaysArt
30.000
Meer info
Festival voor innovatieve multidisciplinaire kunst in Den Haag.
Tuinen van Verwondering
Tuinen van Verwondering
50.000
Meer info
Zesdelige serie televisiedocumentaires van Ernst Veen over beroemde tuinen met land art tentoonstellingen wereldwijd.
Ultrakort: Taboek
Tünde Animation
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Dario van Vree in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé Cinema.
Act! Cut! Play!
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
17.500
Meer info
Internationaal interdisciplinair samenwerkingproject voor de realisatie en tentoonstelling van drie fashionfilm producties.

 

Kunst- en cultuureducatie

Boekids 2017
Boekids
25.000
Meer info
Festival in Den Haag gericht op het stimuleren van aandacht voor literatuur bij een jonge, brede doelgroep met diverse culturele achtergronden.
Young Office
Bonnefantenmuseum
35.000
Meer info
Programmering door, met en voor jongeren van 13 tot 25 jaar.
Take pART (2016-2018)
Dordrechts Museum
83.640
Meer info
Educatie- en participatieproject voor en door jongeren van 14 tot 18 jaar.
Guiding the Mass - DDW 2016
Dutch Design Foundation
35.000
Meer info
Publieksprogramma bij de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven.
4e UNICEF Kinderrechten Filmfestival
En... Actie
15.000
Meer info
Landelijk filmeducatieproject voor kinderen van 9 tot 13 jaar.
Exposed
EYE Filmmuseum
19.475
Meer info
Peer to peer educatieproject waarbij EYE samenwerkt met jongeren van 18 tot 30 jaar.
Passantenkunstenaars in de Cariben: Dolf Henkes Uitgelicht!
Fundashon Plataforma Kultural
30.000
Meer info
Middelbare scholieren bezoeken drie tentoonstellingen en maken op Curaçao en Bonaire zelf muurschilderingen met professionele kunstenaars.
Made by Amsterdam
Het Balletorkest
20.000
Meer info
Educatief project waarin Amsterdamse jongeren van 14 tot 18 jaar samen met het balletorkest en Nationale Opera en Ballet een voorstelling maken.
Binnenstebuiten
Het Filiaal
20.000
Meer info
Theatervoorstelling voor groep 1 en 2 over het lichaam, voornamelijk gespeeld op scholen.
Lord of the Flies: educatieprogramma
Het Nationale Toneel
20.000
Meer info
Educatieprogramma bij de voorstelling Lord of the Flies (12+) van NTjong.
Rotterdams CKV-model
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
20.000
Meer info
Tien proeftuinen voor 300 leerlingen op tien Rotterdamse VO-scholen die intensief samenwerken met zestien culturele instellingen om CKV te versterken.
CUCHICU
Kindermuseum Curacao
50.000
Meer info
Ontwikkeling en uitvoering programma's en activiteiten Kindermuseum Curaçao.
Literatour 2016
Lezen
30.000
Meer info
Landelijk leesbevorderingsproject voor jongeren in het voortgezet onderwijs met auteursbezoeken op scholen.
Ik ben Kikker
Literatuurmuseum - Kinderboekenmuseum
50.000
Meer info
Doe- en leertentoonstelling voor kinderen van 0 tot 6 jaar in het Kinderboekenmuseum gericht op leesplezier en daarmee uiteindelijk op leesvaardigheid.
Digitale leermiddelen
Nederlands Dans Theater
75.000
Meer info
Digitaal lesmateriaal over moderne dans en het Nederlands Dans Theater voor groep 3 tot en met 6 van het primair onderwijs.
HeartBeat
Philharmonie zuidnederland
25.000
Meer info
Educatieve voorstelling door philharmonie zuidnederland en Project Sally voor groep 7/8 en brugklas voortgezet onderwijs in Noord-Brabant en Limburg.
Ontdek het Orkest 2017-2019
Residentie Orkest
30.000
Meer info
Leerlingen van basisscholen (groep 5 tot en met 8 regulier- en speciaal onderwijs) maken met een doorlopende leerlijn actief kennis met klassieke muziek en het symfonieorkest.
RijksakademieOPEN 2016
Rijksakademie van beeldende kunsten
24.000
Meer info
De jaarlijkse openstelling van ateliers van de Rijksakademie met een uitgebreide randprogrammering en publiekbegeleiding.
TRY THIS 2016/2017
Tryater
10.000
Meer info
Educatieproject in Friesland voor jongeren van 17 tot 26 jaar waarbij ze actief worden betrokken bij Tryater.
Vincent Verbindt
Van Gogh Museum
600.000
Meer info
Leertraject naar toekomstbestendige participatie van een diverse groep jonge Amsterdammers in het Van Gogh Museum.
Hamlet en Hamlet@school
ZEP-Projecten
30.000
Meer info
Voorstelling en educatietraject voor vmbo met landelijke speellijst, bewerking van Shakespeare's Hamlet.

 

Literaire kunsten

Tilt Festival 2016
Book Awake
12.500
Meer info
Literair festival in Tilburg dat door een aantal lokale samenwerkingspartners wordt georganiseerd.
Wintertuinfestival 2016
De Wintertuin
10.000
Meer info
Literatuurfestival in Nijmegen met een diverse programmering voor een breed publiek.
Explore the North 2016
Explore the North
15.000
Meer info
Festival op het gebied van muziek, literatuur, poëzie, verhalen, theater en beeldende kunst in de binnenstad van Leeuwarden.
International Literature Festival Utrecht
Het Literatuurhuis
18.000
Meer info
Driedaags internationaal prozafestival in Utrecht met extra focus op één stad.
Mart Stam. Dichter van staal en glas
Nai010 uitgevers
10.000
Meer info
Biografie over architect Mart Stam (1899-1986).
Dag van de Literatuur 2017
Passionate Bulkboek
30.000
Meer info
Literair evenement in De Doelen in Rotterdam voor leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo.
Read My World 2016
Read My World
20.000
Meer info
Intercultureel grensverleggend literair festival gericht op jong publiek in de Tolhuistuin en Bijlmerparktheater in Amsterdam.
Internationaal Storytelling Festival Amsterdam 2016
Storytelling Centre
12.500
Meer info
Meerdaags festival in Amsterdam gericht op storytelling, met speciale focus op Zweden.
Spoken Beat Night #19-27
Zeebelt
10.000
Meer info
Landelijke serie cross-over concerten met jazz, spoken word, wereldmuziek, voordracht, live animatie en funky beats.
Jongeren & Maatschappij
Battle van 't Vrije Woord

Jongeren moeten investeren in zichzelf. Fonds 21 helpt hen bij het leren omgaan met geld en het ontwikkelen van geletterdheid, mediawijsheid en een ondernemende houding. Zodat de jongeren van vandaag zichzelf staande kunnen houden in de samenleving van nu en goed voorbereid zijn op hun toekomst. Binnen Jongeren & Maatschappij stimuleert Fonds 21 daarom initiatieven van professionele organisaties die jongeren helpen meer zelfredzaam te worden. Geletterdheid & Mediawijsheid, Omgaan met geld en Ondernemen zijn thema’s die voor jongeren belangrijk zijn om in de maatschappij hun weg te vinden.  In 2016 heeft Fonds 21 37 projecten toegekend in de pijler Jongeren & Maatschappij.

Verdeling toekenningen Jongeren & Maatschappij

Ondernemen 848.115
Mediawijsheid/Geletterdheid 592.942
Omgaan met geld 187.500
Cultuur 225.000

Totaal

1.853.557

Verschillende doelgroepen

Binnen Jongeren & Maatschappij ondersteunt Fonds 21 projecten voor diverse groepen jongeren tussen 12 en 30 jaar. We ondersteunen projecten voor de jongere doelgroep van 12 tot 18 jaar als Gewoon Mediawijzer door Tommie en Charlie, maar ook projecten voor de oudere doelgroep van 18 tot 30 jaar als Creative Coaching door Rambler. Ook steunen we projecten voor jongeren van diverse opleidingsniveaus  binnen Jongeren & Maatschappij. Zo zijn er de projecten voor jongeren van het vmbo als Stap op de Rode Loper van Samenleven en Kunst Amsterdam  en VMBO On Stage van Backstage  tot projecten voor jongeren van verschillende opleidingsniveaus als ZomerOndernemer van The New Entrepreneur. Ook projecten voor bijzondere doelgroepen als jongeren die doof of slechthorend zijn, zoals Sencity Rotterdam van Skyway en projecten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als EventHands van B-Challenged, worden door Fonds 21 ondersteund. Maar ook projecten als MBO Topacademie door CNV Jongeren voor jongeren die net iets meer willen geven, kunnen een donatie ontvangen.

 

Verschillende typen projecten

Naast de verschillende doelgroepen die bereikt worden door de door Fonds 21 ondersteunde projecten, worden ook verschillende aanpakken gehanteerd om jongeren meer zelfredzaam te maken.

 

Fonds 21 ondersteunt educatieve projecten als Poëzie van Binnen naar Buiten van School der Poëzie, maatjesprojecten als SchuldHulpMaatje Jong, maar ook individuele coachingsprojecten als Money Maker van de Jonge Krijger.

 

Educatieve projecten als de Willie Wortel Wedstrijd van Technolab Leiden worden in nauwe samenwerking met scholen uitgevoerd. Maar ook educatieve projecten die volledig buitenschools plaats vinden als Zomerondernemer, kunnen een donatie ontvangen. Ook verschillen de projecten in middelen die  worden ingezet. Zo zijn er projecten ondersteund waarbij peer educators voorlichting en les geven aan andere jongeren zodat zij financieel zelfredzaam worden, zoals in het project MoneyWays van Diversion. En projecten waarbij jongeren lessen combineren met een theaterbezoek en zo hun mediawijsheid vergroten zoals in het project Awake. Cultuur kan ingezet worden als een middel voor het vergroten van zelfredzaamheid en/of het ontdekken van de eigen identiteit, waardoor de jongeren empowered worden. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met het zelf maken van een documentaire als in het project Stap er maar op af! van Geelproduct. Dat alles binnen de vier genoemde thema’s van Jongeren & Maatschappij.

 

Programmaregeling Bazen verbazen

Met een programmaregeling wil het fonds op een proactieve manier een impuls geven aan een van de thema´s die we steunen. Binnen Jongeren & Maatschappij heeft Fonds 21 zich in nauwe samenwerking met Instituut Gak in 2015 sterk gemaakt om de beeldvorming van kwetsbare jongeren bij werkgevers positief te beïnvloeden. Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie, begeleidt de programmaregeling Bazen Verbazen. Deze programmaregeling is in 2016 verder uitgerold. 23 Klassen in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs hebben deelgenomen aan deze regeling waarin docenten van Maas Theater en Dans in allerlei werkvormen hebben gewerkt met de leerlingen. Door naar voren te treden en zich te presenteren hebben de leerlingen meer zelfvertrouwen en durf gekregen. Bovendien hebben ze geleerd onder woorden te brengen waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. In verschillende bijeenkomsten in het hele land hebben werkgevers kennis kunnen nemen van de resultaten van de workshops met de leerlingen. In 2017 wordt de programmaregeling Bazen Verbazen afgerond.

 

 

Verdeling toegekend bedrag Jongeren & Maatschappij naar provincie
Noord-Holland 198.365
Utrecht 20.000
Zuid-Holland 87.500
Noord-Brabant 40.000
Caribisch deel van het Koninkrijk 25.000
Landelijk 1.482.692

Totaal

1.853.557
Toekenningen Jongeren & Maatschappij

 

Ondernemen

Events4all
B-Challenged
80.000
Meer info
Leer-werkervaringsproject waarbij jongeren betrokken worden bij de organisatie en uitvoer van culturele evenementen.
VMBO On Stage 2016/2017
Backstage
163.250
Meer info
Vijftien On Stage-projecten in het hele land om vmbo'ers te interesseren voor vakmanschap en zelfstandig ondernemen.
VMBO On Stage 2016/2017
Backstage
32.000
Meer info
Twee On Stage-projecten om vmbo'ers te interesseren voor vakmanschap en zelfstandig ondernemen.
MBO Topacademie 2016/2017
CNV Jongeren
90.000
Meer info
Excellentieprogramma op het mbo dat talent en ambitie bij mbo-studenten signaleert, stimuleert en ontwikkelt.
Grow2work Youth
FODOK - Nederlandse Federatie van Ouders
20.000
Meer info
Scholenworkshops en een symposium voor dove en slechthorende jongeren met het doel ze goed toe te rusten voor de arbeidsmarkt.
Actie!
Jong Ondernemen
30.000
Meer info
Ondernemerschapsprogramma op het mbo waarbij studenten in opdracht van bedrijven uitdagingen in het kader van ondernemen oplossen.
Creative Coaching 2016
Rambler
24.865
Meer info
Creatieve coaching bij het ontwerpen van een kledinglijn voor jongeren met meervoudige problematiek.
Skills The Finals 2017
Skills Netherlands
250.000
Meer info
Regionale vakwedstrijden en een landelijk evenement in het kader van beroepsonderwijs en vakmanschap voor vmbo- en mbo-jongeren in de RAI Amsterdam.
Jubileumeditie Willie Wortel Wedstrijd 2017
Technolab Leiden
30.000
Meer info
Uitvinderswedstrijd waarbij jongeren van 13 tot 15 jaar een idee uitwerken tot prototype in samenwerking met een Leids bedrijf.
ZomerOndernemer 2016
The New Entrepreneur
108.000
Meer info
Zomerschool voor jongeren tussen 15 en 22 jaar waarin zij kennismaken met ondernemerschap.
Track the Talent Zaanstad
Track the Talent
10.000
Meer info
Uitrol van project Track the Talent in Zaanstad, waarbij laagopgeleide jongeren trainingen ontvangen bij verschillende bedrijven.
Design Your Future
YA!-coaching Midden Nederland
10.000
Meer info
Studie- en beroepskeuzetraject waarin jongeren zonder startkwalificatie worden begeleid bij het ontdekken van hun talenten, dromen en ambities.

 

Mediawijsgheid/geletterdheid

MediaB@ttle Roadshow
Cubiss Brabant
40.000
Meer info
Tv-quiz waarin klassen tegen elkaar strijden om wie het meest wijs omgaat met media.
De snijtafel
Cultuurbord
10.000
Meer info
Reeks cultuurkritische video's en live-evenementen, de ontwikkeling van een digitaal platform en een educatietraject voor scholieren over informatievaardigheden.
Awake
De Gasten
17.200
Meer info
Interactieve theatervoorstelling met landelijke speellijst over mediawijsheid met lespakket voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
De Schoolschrijver (2016/2017 - 2017/2018)
De Schoolschrijver
155.000
Meer info
Landelijke uitbreiding van educatieproject waarin professionele schrijvers op scholen in achterstandswijken lezen en schrijven in de klas, met hierbij teven een pilot modulair en digitaal aanbod.
Battle van 't Vrije Woord
Discussiëren Kun Je Leren
11.000
Meer info
Reeks workshops met een afsluitend evenement over debateren en informatievergaring voor klassen vmbo 3 in Amsterdam.
Taal & Toekomstperspectief: taal & arbeidscommunicatie voor migrantenjongeren
Het Begint met Taal
37.500
Meer info
Migrantenjongeren met een taalachterstand worden voorbereid op arbeidsmarkt middels een-op-een taalcoaching en groepsbijeenkomsten met werkgevers.
Taal & Poëzie 2017
IMC Weekendschool
100.000
Meer info
Buitenschools creatief taalonderwijs voor leerlingen van weekendscholen in alle tien vestigingen van de IMC Weekendschool.
Mediawijs met Mattermap in de klas
Lobas
11.242
Meer info
Lesmateriaal voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, gericht op journalistieke vaardigheden: kritisch denken, informatie verwerken en meningsvorming.
Schooldebatteren op de basisschool en het mbo 2017
Nederlands Debat Instituut
48.000
Meer info
Het organiseren van debatactiviteiten die uitmonden in twee landelijke kampioenschappen voor (1) basisschool en (2) mbo.
Stap op de Rode Loper! 2016/2017
Samenleving & Kunst Amsterdam
50.000
Meer info
Lespakket en reeks evenementen met het doel vrij lezen onder bovenbouw vmbo'ers uit Groningen, Amsterdam en Eindhoven te stimuleren.
Poëzie van Binnen naar Buiten (2017/2018 - 2018/2019)
School der Poëzie
100.000
Meer info
Tweejarig leesbevorderingsproject waarbij vmbo-scholieren zowel binnen als buiten school met poëzie aan de slag gaan.
Gewoon Mediawijzer
Tommie en Charlie
13.000
Meer info
Integreren en implementeren van mediawijsheid in het curriculum binnen twee scholen voor speciaal onderwijs.

 

Omgaan met geld

Money Maker
De Jonge Krijger
25.000
Meer info
Project waarbij jongeren gecoached en getraind worden in omgaan met geld en het vinden van een (bij)baan.
MoneyWays (2016/2017 - 2017/2018)
Diversion
75.000
Meer info
Landelijk programma dat met peer education taboes over omgaan met geld, schulden en armoede onder jongeren doorbreekt.
Money School
Diversiteitsland
27.500
Meer info
Project waarbij jongeren tussen 13 en 18 jaar uit Amsterdam deelnemen aan buitenschoolse workshops met het doel hun financiële vaardigheden te vergroten.
SchuldHulpmaatje Jong verdiepen
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
60.000
Meer info
Project waarin in pilot-vorm een verdiepingsslag wordt gemaakt op de SchuldHulpMaatje Jong-methode, uitgevoerd in Den Haag, Utrecht, Haarlem en Zwolle.

 

CULtuur

5D centrum voor inclusieve podiumkunsten (2016 - 2018)
5D
75.000
Meer info
Meerjarig project waarbij cultuur wordt ingezet als middel om de maatschappelijke en culturele kansen van jongeren met een beperking te vergroten.
Guerrilla
Danstheater AYA
25.000
Meer info
Danstheater met actieve rol voor jongeren over verzet en opstand.
Jihad, de voorstelling - lesprogramma
De Meervaart
10.000
Meer info
Lesprogramma bij theatervoorstelling Jihad, over radicalisme voor jongeren in vo en mbo.
Stap er maar op af!
Geelprodukt
20.000
Meer info
Reeks workshops waarin leerlingen van het vmbo onder begeleiding van professionele documentairemakers mini-documentaires maken over de contacten die ze met buurtbewoners hebben tijdens hun stages.
Sell Me Your Secret
Maas theater en dans
15.000
Meer info
Interactieve theatervoorstelling met landelijke speellijst voor jongeren vanaf 13 jaar over privacy.
Sencity Rotterdam 2017
Possibilize
20.000
Meer info
Trainingstraject voor dove en horende jongeren, resulterend in cultureel evenement in Rotterdam.
Utopia
Studio 52nd
22.500
Meer info
Project waarbij vluchtelingen en gederadicaliseerde jongeren onder begeleiding van theatermaker toneelteksten schrijven over hun idealen.
Art Rules Curaçao 2016
The Pancake Gallery Foundation
25.000
Meer info
Educatief programma met workshops op Curaçao tijdens de zomervakantie, dat jongeren stimuleert en inspireert zich positief te ontwikkelen.
Scholieren Filmfestival 2016
The Young Kieslowski
12.500
Meer info
Filmfestival georganiseerd door en voor middelbare scholieren in Leidse bioscopen.
Communicatie
Communicatie
Flamenco Biënnale

De doelgroep van het fonds zijn de (potentiële) aanvragers. Het belangrijkste communicatiemiddel dat wordt ingezet is de website, www.fonds21.nl. In maart 2016 heeft het fonds een nieuwe website gelanceerd waar de doelgroep door middel van de voorwaarden, toekenningen en uitgelichte projecten op de hoogte wordt gesteld van het beleid. In ons streven het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen is het aanvraagproces aangevuld met extra controlestappen. Tevens is in zowel het aanvraagproces als in de voorwaarden een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. De nieuwe website is ontwikkeld door Vruchtvlees in samenwerking met Irma Boom Office. Vanaf de lancering op 24 maart kende de website 24.393 gebruikers in 2016 met 209.557 paginaweergaven, een lichte daling ten opzichte van 2015. Na de homepage werden de aanvraagpagina en de pagina met de voorwaarden het meest bezocht. Om de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op onze doelgroep wordt de website doorlopend gemonitord en doorontwikkeld.

 

Verantwoording afleggen over de activiteiten en bestedingen is een belangrijk aspect van onze communicatie. We voeren daarom een actief online beleid om onze doelgroep te informeren en te betrekken. Communicatiemiddelen die het fonds naast de website inzet zijn de online nieuwsbrief, Twitter, Facebook en LinkedIn. De maandelijkse nieuwsbrief is een effectief communicatiemiddel voor Fonds 21. Hiermee informeren we onze achterban over projecten die we steunen en geven we informatie vanuit het fonds die van belang is voor aanvragers. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is in 2016 met 17% gegroeid naar ruim 2.100 e-mailadressen. Op social media is Fonds 21 actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. Fonds 21 gebruikt deze kanalen om kennis te delen, doelgroepen te betrekken bij de organisatie en om de naamsbekendheid van het fonds te vergroten. Het account op Twitter is in 2016 gegroeid naar 4.636 volgers, een toename van bijna 19% ten opzichte van 2015. Op Facebook werd Fonds 21 eind 2016 gevolgd door 1.666 gebruikers, een stijging van 81% ten opzichte van een jaar eerder. Met 588 volgers is in 2016 ook het netwerk van Fonds 21 op LinkedIn gegroeid (+17%).

Naamsbekendheid

 

Fonds 21 werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid door te adverteren in programmaboekjes, op websites, social media en of op het (bioscoop-)scherm bij projecten die een bijdrage ontvangen. Omdat wij graag aan het publiek laten zien waar Fonds 21 zich mee verbindt, zijn voor deze gelegenheden diverse advertenties ontworpen door Irma Boom Office. Zo verschenen er onder andere advertenties voor het Holland Festival, Oerol, IFFR en IDFA. Voor IDFA is in 2016 weer een bioscooptrailer gemaakt over Fonds 21.

 

In het kader van het vergroten van de naamsbekendheid van Fonds 21 is het goed om beide pijlers te profileren: Fonds 21 zet zich in voor Kunst & Cultuur en voor Jongeren & Maatschappij. In september is er communicatieplan ontwikkeld om de bekendheid van de pijler Jongeren & Maatschappij van het fonds onder relevante organisaties te vergroten. De uitvoering van dit plan zal worden voortgezet in 2017.

Organisatie
Medewerkers

Het afgelopen jaar is het team van Fonds 21 uitgebreid met twee medewerkers, een adviseur Kunst & Cultuur en een communicatiemedewerker. Gouke Hilte is op 1 mei begonnen als projectadviseur Kunst & Cultuur. Met de komst van Niels Lindenhovius op 1 juni heeft Fonds 21 nu een interne communicatiemedewerker. Op 1 maart is Rianne Koelmans in dienst getreden als projectadviseur Jongeren & Maatschappij; met haar komst is de vacature voor deze functie weer vervuld. Met het kleine en slagvaardige team is hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en de aanvragers van goede informatie te voorzien.

 

Overzicht medewerkers per 31 december 2016: 

 

Directie

Marie Hélène Cornips

 

Secretariaat

Suzet van Vucht

 

Projectadvies

Joke Ballintijn

Marijke Evers

Marlous van Gastel

Gouke Hilte (per 1 mei 2016)

Rianne Koelmans (per 1 maart 2016)

 

Projectondersteuning

Wytske Mullenders

 

Communicatie

Niels Lindenhovius (per 1 juni 2016)

 

Financiën en Bedrijfsvoering

Tim Roeleveld

Yurda Toktas

Jaarrekening
Balans per 31 december 2016

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2016

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2016

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2016 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding welke Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd, worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Pensioenfonds SNS REAAL. Met Pensioenfonds SNS REAAL is een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2016 112,4% (DG UFR, voorgeschreven door DNB) hetgeen hoger is dan de vereiste dekkingsgraad van 105%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft €1.538.941 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2017 en het NVTC lidmaatschap voor 2017 en 2018.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad €21.278,09 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2017 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2017 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van €93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 18 december 2019 en 30 september 2020.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2016 te vergoeden.

 

Verkoop inventaris  Maliebaan

Vanwege de verhuizing van het fonds naar een kleiner kantoor, is een deel van de inventaris verkocht. Een restant lag in opslag. Dat laatste deel is in 2016 verkocht. Dit is als een incidentele opbrengst geboekt.

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand  voor 2017 is 9,1 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

Accountants- en advieskosten

De kosten gemaakt in het kader van impactmeting en evaluatie, waaronder een pilot impact festivals in samenwerking met VSBfonds, zijn opgenomen onder advieskosten.

 

Kosten bestuur en commissies

De structuur van belonen van leden van het bestuur is gewijzigd in 2012. Bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen met ingang van december 2012 een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 

Communicatiekosten en PR

De kosten van de website en inhuur van externe communicatie zijn hoger dan begroot. Gedurende het boekjaar is de nieuwe website in gebruik genomen en de oude website, met bijbehorende software buiten gebruik gesteld. Deze desinvesteringen zijn terug te vinden in de toelichting op de immateriële vaste activa.

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en is vastgesteld door het bestuur op 15 maart 2017.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 15 maart 2017 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Colofon
Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Vruchtvlees, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten

die door Fonds 21 in 2016 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.